1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki rezerwacji, płatności i udziału w warsztatach, sesjach coachingowych,szkoleniach organizowanych przez 7Element Sp z o o, Sarenek 39G, 43-215 Studzienice, NIP: 638-184-31-63.
 2. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Potwierdzenie rezerwacji udziału w warsztatach oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  • Usługodawca – 7Element Sp z o o, Sarenek 39G, 43-215 Studzienice, NIP: 638-184-31-63.;
  • Warsztaty, szkolenia, sesje – zestaw usług składających się na warsztaty dotyczące rozwoju osobistego, które mogą być przedmiotem świadczenia przez Usługodawcę, realizowana w zakresie tematycznym i terminie szczegółowo opisanych w Ofercie;
  • Oferta – jednostronne oświadczenie woli Usługodawcy zamieszczone w opisie Warsztatów, Szkoleń dotyczące oferowanych przez Usługodawcę Warsztatów. Oferta zawiera cenę za udział w Warsztatach, Szkoleń miejsce, program, termin Warsztatów, Szkoleń oraz liczbę dostępnych miejsc dla Uczestników;
  • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  • Uczestnik, Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać Zamówienia;
  • Zamówienie – transakcja inicjowana przez Uczestnika poprzez złożenie zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Uczestnikiem. Zamówienie dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość. Umowa zawierana jest przez wykorzystanie formularzu zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej Usługodawcy;
  • Strona internetowa – strona internetowa działająca pod domeną www.7element.pl
  • Regulamin – niniejszy dokument, dostępny na stronie internetowej www.7element.pl oraz przesyłany przez Usługodawcę na każdy wniosek Uczestnika.
 4. Szczegółowe informacje o Warsztatach znajdują się na Stronie internetowej, jak również udostępniane są przez Usługodawcę w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mail: 7element13@gmail.com
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: 7element13@gmail.com oraz pod numerem telefonu: …………..

2. Warunki korzystania z usługi elektronicznej

 1. By móc złożyć Zamówienie Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  • posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  • posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  • korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszej dostępnej wersji);
  • korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia i Konta użytkownika. Za świadczenie tych usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 3. Aby skorzystać z Formularza zamówienia klient wybiera interesujący go produkt, a następnie naciska przycisk”Dodaj do koszyka”.
 4. Naciśnięcie w/w przycisku powoduje dodanie wybranego produktu do Koszyka. Po dodaniu produktu do Koszyka Klient może przejść do złożenia zamówienia lub kontynuować zakupy.
 5. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta użytkownika wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie usługi Formularza zamówienia w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia  sposób podany powyżej.

3. Składanie Zamówień

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Uczestników usługi stanowiące Warsztaty, Szkolenia na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą. 
 2. Warsztaty, Szkolenia odbywają się online w dniu ustalonym przez Uczestnika i Usługodawcę lub stacjonarnie w miejscu i w dniu wskazanym w Ofercie.
 3. Oferta jest wyświetlana na Stronie internetowej bądź przesyłana jest na adres e-mail Uczestnika.
 4. Zamówienia mogą być składane z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na Stronie internetowej. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
 5. Proces składania Zamówienia za pomocą Strony internetowej wygląda następująco:
  • aby dokonać zakupu Uczestnik wybiera interesujące go Warsztaty, Szkolenie, Sesje na Stronie internetowej. W celu dokonania zapisu na Warsztaty, Szkolenie, Sesję Uczestnik klika na formularz zamówienia, który następnie wypełnia swoimi danymi osobowymi;. 
  • następnie Uczestnik klika przycisk „Kupuję i płacę”, który przekierowuje Uczestnika na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu’
  • Uczestnik, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia;
  • kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Uczestnika o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Uczestnik przekazuje Usługodawcy dane niezbędne do zapisania Uczestnika na Warsztaty oraz rozliczenia, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e- mail.
 7. Po uzyskaniu wszystkich koniecznych danych Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech Warsztatów, termin Warsztatów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Uczestnika podanych Usługodawcy. Ponadto Usługodawca podaje dane do przelewu wraz z numerem konta Usługodawcy.
 8. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia Uczestnik zostaje związany obowiązkiem dokonania zapłaty.
 9. Po otrzymaniu przez Usługodawcę wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 4, dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą.
 10. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i wybraną przez Uczestnika Ofertą.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie  internetowej;
  2. wysłanie Uczestnikowi wiadomości e-mail, o której mowa w §3 ust. 7.
 12. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 13. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Uczestnika, Usługodawca może wstrzymać się z zapisem Uczestnika na Warsztaty do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

4. Rozliczenia

 1. Wynagrodzenie z tytułu udziału w Warsztatach obejmuje:
  • organizację Warsztatów, Szkoleń, Sesji, zgodnie z programem i harmonogramem przewidzianym w Ofercie
  • materiały szkoleniowe,
 2. Wszystkie ceny podane w Ofercie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
 3. Usługodawca nie zapewnia dojazdu ani cena nie obejmuje kosztów dojazdu ani zakwaterowania, chyba ,że jest takowa w ofercie.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny za udział w Warsztatach, Szkoleniu, Sesji w terminie 3 dni od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia, ale nie później niż do dnia poprzedzającego odbycie się Warsztatów.
 5. Usługodawca może wystawić fakturę  Uczestnikowi, jeżeli Uczestnik zgłosi ten fakt nie później niż w dniu poprzedzającym dokonanie zapłaty.

5. Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Uczestnikowi będącemu Konsumentem.
 2. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, zarówno drogą elektroniczną na adres: 7element13@gmail.com jak i poprzez przesłanie oświadczenia pocztą listem poleconym.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności Uczestnika w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy poprzez uznanie rachunku Uczestnika w/w kwotą, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

6. Zasady udziału w Warsztatach stacjonarnych

 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad i obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, aktualnych na dzień odbywania się Warsztatów.
 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania (doprowadzenia do stanu sprzed Warsztatów) swojego stanowiska pracy oraz miejsca, w którym przebywał podczas Warsztatów.
 3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę podczas Warsztatów każdorazowo opisany jest w Ofercie dotyczącej danych Warsztatów.
 4. Usługodawca może odmówić wstępu na Warsztaty oraz przebywania na niej osobom:
  • nieprzestrzegającym aktualnych obostrzeń i zaleceń związanych z pandemią COVID-19;
  • znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych;
  • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Warsztatów.
 5. Udział w poszczególnych punktach harmonogramu Warsztatów jest dobrowolny, Usługodawca nie sprawdza list obecności i nie jest zobowiązany do wstrzymania prowadzenia zajęć w przypadku braku obecności Uczestnika. Niestawiennictwo lub nieterminowe stawiennictwo Uczestnika na poszczególne zajęcia nie rodzi żadnego rodzaju roszczeń po stronie Uczestnika.
 6. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za rzeczy Uczestników wniesione na teren Warsztatów.
 7. W cenie Warsztatów jest słodki poczęstunek oraz kawa lub herbata dla każdego Uczestnika. Napoje oraz jedzenie w pozostałym zakresie zapewnia sobie Uczestnik.

7. Zasady udziału w Warsztatach online

 1. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę podczas Warsztatów każdorazowo opisany jest w Ofercie dotyczącej danych Warsztatów.
 2. W jednym spotkaniu warsztatowym może uczestniczyć tylko jedna osoba
 3. Spotkanie warsztatowe trwa około od 30 min do 120 minut.
 4. Uczestnik ma 7 dni od dnia dokonania zakupu, na wykorzystanie wszystkich spotkań w ramach Warsztatów.
 5. Usługodawca i Uczestnik ustalają wspólnie terminy poszczególnych spotkań, w trybie wymiany wiadomości e-mail.
 6. W przypadku braku możliwości odbycia umówionego spotkania, Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy najpóźniej do24 h do rozpoczęcia spotkania. W przypadku braku terminowego poinformowania lub braku obecności Uczestnika – spotkanie uważane jest za odbyte.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wdrożenie w życie informacji i porad udzielonych podczas Warsztatów.

8. Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały, kompozycje, program Warsztatów, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz  inne informacje, prezentowane przez Usługodawcę na stronach internetowych, w materiałach oraz podczas Warsztatów stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Warsztatów materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.
 3. Nie jest dozwolone wykonywanie nagrań lub zdjęć podczas Warsztatów do celów komercyjnych.
 4. Uczestnik może wyrazić zgodę na publikację jego wizerunku utrwalonego podczas Warsztatów. Treść zgody zostanie przedstawiona Uczestnikowi do podpisu przed rozpoczęciem Warsztatów.

9. Odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową. Procedura reklamacyjna

 1. Usługodawca obowiązany jest do świadczenia usług zgodnych z umową. Usługodawca ma obowiązek świadczenia usług bez wad.
 2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta z tytułu umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej reguluje Rozdział 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, a z tytułu umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności usługi z umową.
 4. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
  • przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował,
 5. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  • nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz treści w reklamie lub na etykiecie,
  • być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać
  • być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy. 
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru cyfrowego lub usługi cyfrowej z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Usługodawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji, o których mowa w §1 ust. 5.
 7. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji.
 8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Usługodawca przekazuje opinię co do niezasadności reklamacji.
 9. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 10. Konsument ma obowiązek współpracować z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.
 11. Klient niebędący Konsumentem może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta niębędącego Konsumentem, jeżeli usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 12. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania usługi Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 13. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Usługodawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Usługodawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

10. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem Zamówień, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  • skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  • zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

11. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatów stacjonarnych lub ich odwołania w przypadku zawarcia umów o udział w Warsztatach z mniej niż 3 Uczestnikami, w przypadku wystąpienia obostrzeń rządowych uniemożliwiających odbycie się Warsztatów lub w przypadku innych zdarzeń losowych dotyczących Usługodawcy. O w/w Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Uczestnika niezwłocznie.
 2. W przypadku odwołania Warsztatów przez Usługodawcę, według wyboru Uczestnika, Usługodawca zwróci wpłaconą kwotę (w terminie 7 dni od poinformowania przez Uczestnika o sposobie rozliczenia) lub zaliczy ją na cenę następnych Warsztatów, na podstawie odrębnego Zamówienia złożonego przez Uczestnika.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu możliwa jest w każdej chwili, na następujących zasadach:
  • gdy Uczestnik zrezygnuje do 7dni przed planowanym dniem Warsztatów zostanie zwrócona cała kwota wpłacona przez Uczestnika. 
  • w przypadku rezygnacji Uczestnika w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem Warsztatów, Usługodawca uprawniony jest do zatrzymania 30% ceny Warsztatów tytułem pokrycia kosztów, które Usługodawca poniósł w związku z planowanym przez Uczestnika udziałem w Warsztatów.
 4. Zasady rezygnacji z uczestnictwa określone powyżej dotyczą również sytuacji losowych po stronie Uczestnika, takich jak choroba, wypadek, śmierć w rodzinie..
 5. Usługodawca jest uprawniony do zmiany harmonogramu Warsztatów w każdym czasie. O powyższych zmianach Usługodawca poinformuje niezwłocznie Uczestników.
 6. Warsztaty są organizowane zgodnie z zasadami i normami przyjętymi dla tego rodzaju wydarzeń, z zachowaniem najwyższej staranności odpowiadającej działalności tego rodzaju, a także w zakresie określonym w Ofercie. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niezaspokojenie szczególnych, wykraczających poza powyższe standardy, oczekiwań Uczestników. 
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany charakteru lub zakresu usług świadczonych w ramach Warsztatów lub technicznych i organizacyjnych zmian po stronie Usługodawcy. O zmianach Usługodawca poinformuje Uczestników drogą e-mailową.
 9. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2021 r.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

…………………………………..

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić